Cháy nơi ᴅữ trẻ dân lập 8 người ᴄʜếᴛ ᴄʜáʏ có 5 trẻ nhỏ, 8 người ᴄʜếᴛ thì 7 người là cháu tôi rồi

0
208

T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼đ̼u̼ố̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼h̼,̼ ̼7̼/̼5̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼4̼7̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼r̼ự̼c̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼n̼,̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼é̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼L̼Đ̼

̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Ú̼t̼ ̼(̼c̼ô̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼á̼c̼h̼)̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼V̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼(̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼ú̼t̼)̼.̼ ̼Q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼u̼ệ̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ợ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼”̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼:̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Ú̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼B̼à̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼m̼i̼n̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼C̼ô̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼ ̼l̼à̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼”̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼7̼/̼5̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼B̼V̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼ ̼(̼5̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼4̼7̼/̼5̼8̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼)̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼2̼,̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼%̼,̼ ̼ở̼ ̼c̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼9̼7̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼5̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼.̼

T̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼,̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼ ̼H̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼”̼b̼à̼ ̼h̼ỏ̼a̼”̼.

̼K̼h̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼

T̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼

̼ ̼K̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼7̼/̼5̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼4̼7̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼)̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼c̼ầ̼y̼,̼ ̼k̼e̼o̼ ̼d̼á̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ự̼c̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ú̼t̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼m̼i̼n̼i̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼i̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼n̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼é̼t̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼

̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ắ̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼:̼ ̼C̼h̼á̼y̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼,̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

H̼i̼ện̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ặ̼t̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼m̼é̼t̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼c̼ầ̼y̼,̼ ̼k̼e̼o̼ ̼d̼á̼n̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼:̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

̼V̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼

̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼

Đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼7̼/̼5̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ặ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼4̼7̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼)̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ệ̼t̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼4̼7̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼.̼ ̼

̼D̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼(̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼)̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼.̼N̼.̼ ̼(̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼.̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼T̼.̼ ̼(̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼.̼ ̼(̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼Đ̼.̼ ̼(̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ặ̼t̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼7̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼4̼7̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼1̼ ̼t̼ệ̼t̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ắ̼t̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼N̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼e̼o̼ ̼d̼á̼n̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼

̼D̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼7̼/̼5̼,̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼4̼7̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼c̼ầ̼y̼,̼ ̼k̼e̼o̼ ̼d̼á̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼g̼ù̼n̼ ̼n̼g̼ụ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼.̼

̼Đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼8̼h̼1̼2̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ệ̼t̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼1̼2̼6̼m̼2̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ệ̼t̼,̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼2̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼9̼h̼5̼0̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼P̼C̼0̼7̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼8̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼:̼

̼1̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼-̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼8̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼

̼2̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼H̼ồ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼-̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼

̼3̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼L̼ê̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼.̼ ̼-̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼3̼

̼4̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼T̼.̼ ̼-̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼

̼5̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼.̼ ̼-̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼

̼6̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼Đ̼.̼ ̼-̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼6̼

̼7̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼.̼

̼8̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼7̼h̼4̼6̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼(̼4̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼)̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼4̼7̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼8̼.̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼n̼E̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼0̼h̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼8̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼1̼1̼5̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼8̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼à̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼ở̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼(̼4̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼)̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼,̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼1̼7̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼”̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼H̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

̼V̼n̼E̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼-̼T̼H̼P̼T̼ ̼L̼ê̼ ̼A̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼é̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼T̼T̼X̼V̼N̼/̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼p̼l̼u̼s̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼8̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼)̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼ồ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼)̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼3̼)̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼)̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼6̼)̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼g̼ ̼(̼P̼h̼ó̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼n̼à̼y̼.

B̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼C̼Đ̼M̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼3̼ ̼g̼á̼c̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ú̼

N̲h̲â̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲l̲à̲m̲ ̲8̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲:̲ ̲H̲ọ̲ ̲ở̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲1̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲r̲a̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲ị̲p̲

C̲á̲c̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲h̲o̲ạ̲n̲ ̲l̲ử̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲l̲ớ̲n̲,̲ ̲k̲h̲ó̲i̲ ̲đ̲e̲n̲ ̲b̲ố̲c̲ ̲c̲a̲o̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲m̲é̲t̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲h̲ô̲ ̲h̲o̲á̲n̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲d̲ậ̲p̲ ̲l̲ử̲a̲,̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲l̲o̲ ̲g̲o̲m̲ ̲đ̲ồ̲ ̲t̲h̲á̲o̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲.

C̲á̲c̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲h̲o̲ạ̲n̲ ̲l̲ử̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲l̲ớ̲n̲,̲ ̲k̲h̲ó̲i̲ ̲đ̲e̲n̲ ̲b̲ố̲c̲ ̲c̲a̲o̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲m̲é̲t̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲h̲ô̲ ̲h̲o̲á̲n̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲d̲ậ̲p̲ ̲l̲ử̲a̲,̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲l̲o̲ ̲g̲o̲m̲ ̲đ̲ồ̲ ̲t̲h̲á̲o̲ ̲c̲h̲ạ̲y

̲B̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲ở̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲8̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲C̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲ở̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲1̲1̲ ̲(̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲)̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲r̲a̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲k̲h̲i̲ ̲s̲ự̲ ̲c̲ố̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲,̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲g̲ạ̲t̲ ̲k̲h̲ó̲i

̲T̲ố̲i̲ ̲7̲/̲5̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲1̲1̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲v̲ụ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲l̲à̲m̲ ̲8̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲ở̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲h̲ẻ̲m̲ ̲L̲ạ̲c̲ ̲L̲o̲n̲g̲ ̲Q̲u̲â̲n̲.

̲L̲ử̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲đ̲ỏ̲ ̲r̲ự̲c̲

̲N̲g̲ồ̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲u̲ô̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲H̲C̲S̲ ̲L̲ê̲ ̲A̲n̲h̲ ̲X̲u̲â̲n̲,̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲0̲0̲ ̲m̲,̲ ̲b̲à̲ ̲Ú̲t̲ ̲(̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲6̲0̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲)̲ ̲n̲g̲ồ̲i̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲h̲ồ̲n̲.

̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲l̲i̲ề̲n̲ ̲k̲ề̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲.̲ ̲C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲b̲à̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲n̲ấ̲u̲ ̲ă̲n̲ ̲ở̲ ̲s̲a̲u̲ ̲b̲ế̲p̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲r̲a̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲h̲à̲.

L̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲ọ̲n̲ ̲l̲ử̲a̲ ̲đ̲ỏ̲ ̲r̲ự̲c̲,̲ ̲b̲ố̲c̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲c̲u̲ồ̲n̲ ̲c̲u̲ộ̲n̲.̲ ̲B̲à̲ ̲Ú̲t̲ ̲v̲ộ̲i̲ ̲h̲ô̲ ̲h̲o̲á̲n̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲d̲ắ̲t̲ ̲2̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲x̲e̲ ̲m̲á̲y̲ ̲c̲h̲ắ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲r̲a̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲

̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲x̲u̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲n̲h̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲h̲ô̲ ̲h̲à̲o̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲d̲ậ̲p̲ ̲l̲ử̲a̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲ắ̲t̲.̲ ̲”̲N̲ế̲u̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲ị̲p̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲r̲ồ̲i̲”̲,̲ ̲b̲à̲ ̲Ú̲t̲ ̲n̲ó̲i̲.

̲C̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲2̲6̲ ̲m̲2̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲C̲h̲í̲ ̲H̲ù̲n̲g̲.

̲T̲h̲e̲o̲ ̲b̲à̲ ̲Ú̲t̲,̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲7̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲à̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲t̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲d̲ạ̲y̲ ̲t̲h̲ê̲m̲.

\̲”̲T̲ụ̲i̲ ̲n̲ó̲ ̲ở̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲1̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲r̲a̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲ị̲p̲.̲ ̲C̲h̲ỉ̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲ợ̲ ̲v̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲h̲ắ̲n̲g̲ ̲(̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲)̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲v̲ì̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲”̲,̲ ̲b̲à̲ ̲Ú̲t̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲c̲ả̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲r̲ố̲i̲ ̲b̲ờ̲i̲,̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲t̲o̲á̲n̲ ̲l̲o̲ ̲h̲ậ̲u̲ ̲s̲ự̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲à̲o̲.

̲N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲n̲ổ̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲l̲ớ̲n

̲S̲ố̲n̲g̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲,̲ ̲b̲à̲ ̲T̲â̲m̲ ̲(̲7̲3̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲)̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲b̲à̲n̲g̲ ̲h̲o̲à̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲h̲o̲ạ̲n̲.

̲”̲T̲ô̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲a̲x̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲c̲ộ̲t̲ ̲k̲h̲ó̲i̲ ̲c̲a̲o̲ ̲n̲g̲ú̲t̲ ̲ở̲ ̲h̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲ ̲X̲u̲ố̲n̲g̲ ̲x̲e̲ ̲b̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ữ̲n̲g̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲n̲g̲ấ̲t̲ ̲x̲ỉ̲u̲,̲ ̲b̲à̲ ̲T̲â̲m̲ ̲n̲h̲ớ̲ ̲l̲ạ̲i̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲b̲à̲ ̲T̲â̲m̲,̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲h̲o̲ạ̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲ở̲ ̲n̲h̲à̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲x̲ó̲m̲.̲ ̲L̲ú̲c̲ ̲đ̲ó̲ ̲n̲g̲ọ̲n̲ ̲l̲ử̲a̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲l̲ớ̲n̲.̲ ̲A̲i̲ ̲ở̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲l̲o̲ ̲g̲o̲m̲ ̲đ̲ồ̲ ̲t̲h̲á̲o̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲r̲a̲ ̲x̲a̲.

̲C̲ò̲n̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲a̲ ̲(̲6̲4̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲)̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲đ̲è̲n̲ ̲c̲à̲y̲.̲ ̲”̲N̲g̲ọ̲n̲ ̲l̲ử̲a̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲k̲h̲ủ̲n̲g̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲m̲à̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲n̲ổ̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲l̲ớ̲n̲.̲ ̲L̲ú̲c̲ ̲đ̲ó̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲b̲ủ̲n̲ ̲r̲ủ̲n̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲t̲a̲y̲ ̲c̲h̲â̲n̲,̲ ̲m̲a̲y̲ ̲m̲à̲ ̲l̲ử̲a̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲l̲a̲n̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲ô̲i̲”̲,̲ ̲b̲à̲ ̲T̲â̲m̲ ̲n̲ó̲i̲.

̲T̲h̲e̲o̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲T̲u̲ấ̲n̲ ̲P̲h̲ú̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲5̲ ̲p̲h̲ú̲t̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲,̲ ̲x̲e̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲h̲u̲y̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲t̲ớ̲i̲.

\̲”̲K̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲h̲ẻ̲m̲ ̲n̲h̲ỏ̲,̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲.̲ ̲L̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲”̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲n̲ó̲i̲.

̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲l̲à̲m̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲v̲ụ̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲h̲o̲ạ̲n̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲L̲ê̲ ̲T̲r̲a̲i̲.

̲T̲ố̲i̲ ̲7̲/̲5̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲n̲h̲à̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲8̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲1̲1̲,̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M

̲T̲h̲e̲o̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲,̲ ̲v̲ụ̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲h̲o̲ạ̲n̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲1̲7̲h̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲h̲ẻ̲m̲ ̲4̲7̲/̲5̲8̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲L̲ạ̲c̲ ̲L̲o̲n̲g̲ ̲Q̲u̲â̲n̲,̲ ̲P̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲1̲,̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲1̲1̲.

̲Đ̲ế̲n̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲1̲8̲h̲,̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲d̲ậ̲p̲ ̲t̲ắ̲t̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲h̲á̲y̲,̲ ̲k̲ị̲p̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲c̲ạ̲n̲h̲,̲ ̲n̲g̲ă̲n̲ ̲c̲h̲ặ̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲l̲a̲n̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲h̲à̲ ̲d̲â̲n̲ ̲x̲u̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲n̲h̲.

\̲V̲ụ̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲h̲o̲ạ̲n̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲8̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ạ̲t̲ ̲g̲ồ̲m̲:̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲L̲ệ̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲(̲4̲4̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲n̲h̲à̲)̲;̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲H̲ồ̲ ̲Đ̲ì̲n̲h̲ ̲T̲h̲ắ̲n̲g̲ ̲(̲4̲3̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲e̲m̲ ̲r̲ể̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲)̲;̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲L̲ê̲ ̲K̲i̲m̲ ̲T̲u̲y̲ế̲n̲ ̲(̲1̲8̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲)̲,̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲L̲ê̲ ̲N̲g̲â̲n̲ ̲T̲u̲y̲ế̲n̲ ̲(̲1̲3̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲)̲,̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲L̲ê̲ ̲T̲â̲n̲ ̲T̲u̲y̲ế̲n̲ ̲(̲9̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲)̲;̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲H̲ồ̲ ̲Đ̲ì̲n̲h̲ ̲N̲a̲m̲ ̲(̲9̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲h̲ắ̲n̲g̲)̲,̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲ấ̲n̲ ̲Đ̲ạ̲t̲ ̲(̲1̲5̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲)̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲r̲õ̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲t̲í̲n̲h̲.

̲T̲h̲e̲o̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲,̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲b̲i̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲2̲6̲ ̲m̲2̲ ̲(̲g̲ồ̲m̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ệ̲t̲,̲ ̲h̲a̲i̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲l̲ầ̲u̲)̲.

̲T̲ố̲i̲ ̲7̲/̲5̲,̲ ̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲ ̲s̲â̲u̲ ̲s̲ắ̲c̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲ ̲k̲h̲ẩ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲h̲ă̲m̲ ̲h̲ỏ̲i̲,̲ ̲h̲ỗ̲ ̲t̲r̲ợ̲ ̲k̲ị̲p̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲,̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲k̲h̲ắ̲c̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲h̲ậ̲u̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲c̲á̲c̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲h̲o̲ạ̲n̲.

̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲ ̲t̲ă̲n̲g̲ ̲c̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲t̲u̲y̲ê̲n̲ ̲t̲r̲u̲y̲ề̲n̲,̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲r̲à̲ ̲s̲o̲á̲t̲ ̲c̲á̲c̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲đ̲ô̲n̲g̲ ̲d̲â̲n̲ ̲c̲ư̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲s̲ố̲n̲g̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲s̲ở̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲c̲ơ̲ ̲c̲h̲á̲y̲,̲ ̲n̲ổ̲ ̲c̲a̲o̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲k̲ị̲p̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲b̲i̲ệ̲n̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲n̲g̲ừ̲a̲,̲ ̲n̲g̲ă̲n̲ ̲c̲h̲ặ̲n̲ ̲c̲h̲á̲y̲,̲ ̲n̲ổ̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲h̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲v̲à̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲.

̲T̲ố̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲P̲h̲ạ̲m̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲B̲ộ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲,̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲k̲h̲ắ̲c̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲h̲ậ̲u̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲L̲ạ̲c̲ ̲L̲o̲n̲g̲ ̲Q̲u̲â̲n̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲1̲,̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲1̲1̲,̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲.

̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲ ̲s̲â̲u̲ ̲s̲ắ̲c̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲ạ̲n̲.̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲B̲ộ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲,̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲c̲á̲c̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲k̲h̲ẩ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲,̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲.

̲“̲C̲ầ̲n̲ ̲k̲ị̲p̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲c̲h̲ấ̲n̲ ̲c̲h̲ỉ̲n̲h̲,̲ ̲k̲h̲ắ̲c̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲c̲á̲c̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲;̲ ̲k̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ỉ̲,̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲h̲o̲ạ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲ơ̲ ̲s̲ở̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ả̲m̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲a̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲á̲y̲,̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲.̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲x̲e̲m̲ ̲x̲é̲t̲,̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲”̲,̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲n̲ê̲u̲ ̲r̲õ̲.

̲’̲3̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲ô̲m̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲t̲h̲â̲n̲’̲ ̲”̲K̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲6̲h̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲l̲ử̲a̲ ̲b̲ố̲c̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲k̲è̲m̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲k̲h̲ó̲i̲ ̲m̲ù̲ ̲m̲ị̲t̲.̲ ̲N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲ô̲m̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲t̲h̲â̲n̲”̲,̲ ̲b̲à̲

P̲h̲ư̲ợ̲n̲g̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲k̲ể̲ ̲l̲ạ̲i̲.

̲H̲ẻ̲m̲ ̲4̲7̲ ̲(̲c̲h̲ấ̲m̲ ̲đ̲ỏ̲)̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲L̲ạ̲c̲ ̲L̲o̲n̲g̲ ̲Q̲u̲â̲n̲,̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲1̲1̲,̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲,̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲h̲o̲ạ̲n̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲G̲o̲o̲g̲l̲e̲ ̲M̲a̲p̲s̲.̲

:

https://zingnews.vn/nhan-chung-vu-chay-lam-8-nguoi-chet-ho-o-tang-1-nen-chay-ra-khong-kip.html