C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼ễ̼ ̼3̼0̼/̼4̼.̼ ̼1̼/̼5̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼3̼0̼/̼4̼,̼ ̼1̼/̼5̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼M̼X̼H̼)̼

̼V̼ụ̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼1̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼3̼0̼/̼4̼)̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼m̼ ̼1̼7̼+̼5̼5̼0̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼Q̼L̼1̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼B̼K̼S̼ ̼7̼4̼G̼1̼ ̼-̼ ̼3̼8̼3̼.̼7̼9̼ ̼t̼ừ̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼(̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼B̼ắ̼c̼)̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼1̼0̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼k̼m̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼(̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼)̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼B̼K̼S̼ ̼7̼4̼G̼1̼ ̼-̼ ̼3̼8̼3̼.̼7̼9̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼B̼K̼S̼ ̼4̼3̼H̼ ̼-̼ ̼0̼0̼5̼.̼0̼6̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼r̼ơ̼m̼o̼ó̼c̼ ̼B̼K̼S̼ ̼4̼3̼R̼ ̼-̼ ̼0̼2̼9̼.̼9̼6̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼N̼G̼T̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼B̼K̼S̼ ̼7̼4̼G̼1̼ ̼-̼ ̼3̼8̼3̼.̼7̼9̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼;̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼ễ̼ ̼3̼0̼/̼4̼:̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ù̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼4̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼ù̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼b̼ộ̼…̼

̼N̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼ễ̼ ̼3̼0̼/̼4̼:̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ù̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼1̼

̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼4̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼4̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼V̼â̼n̼ ̼-̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ẽ̼ ̼-̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼“̼n̼ó̼n̼g̼”̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼ễ̼ ̼3̼0̼/̼4̼ ̼-̼ ̼1̼/̼5̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼4̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼ù̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼b̼ộ̼…̼

C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼

̼Q̼u̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼(̼C̼S̼G̼T̼)̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼5̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼2̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼5̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼

̼N̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼ễ̼ ̼3̼0̼/̼4̼:̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ù̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼2̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼ù̼n̼ ̼ứ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼2̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼:̼ ̼1̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼2̼0̼,̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼2̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼5̼0̼,̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼1̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼V̼â̼n̼ ̼-̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ẽ̼ ̼-̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼2̼ ̼v̼ụ̼:̼ ̼1̼ ̼v̼ụ̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼3̼h̼3̼0̼’̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼4̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼8̼h̼0̼0̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼ù̼n̼ ̼ứ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼2̼0̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼B̼K̼S̼:̼ ̼3̼0̼G̼:̼0̼4̼5̼.̼2̼x̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼B̼K̼S̼ ̼2̼9̼H̼-̼0̼0̼5̼.̼9̼3̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼á̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼v̼à̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼ẩ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ù̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼.̼

Ù̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼

̼Đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼4̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼3̼h̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼á̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼1̼0̼0̼%̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼“̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼s̼a̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼e̼.̼.̼.̼ ̼g̼â̼y̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼x̼ý̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼m̼i̼n̼h̼”̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼4̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ù̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼ễ̼.̼