T̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼

0
1296

N̼h̼ư̼ ̼B̼á̼o̼ ̼C̼A̼N̼D̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼,̼ ̼1̼0̼h̼4̼5̼’̼ ̼ ̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼m̼2̼7̼+̼4̼0̼0̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ự̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼t̼ô̼ ̼2̼9̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼B̼K̼S̼ ̼3̼0̼S̼-̼2̼3̼7̼1̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼T̼N̼1̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼u̼y̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼K̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼r̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼)̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼.̼ ̼N̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ữ̼u̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼à̼i̼:̼ ̼”̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼”̼.̼

S̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼”̼.̼

̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼u̼y̼)̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼g̼ò̼ ̼m̼á̼ ̼n̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼e̼o̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼u̼y̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼u̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼y̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ạ̼n̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ậ̼u̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ề̼m̼.̼

c̼ố̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼T̼N̼1̼ ̼t̼ô̼n̼g̼

X̼E̼M̼ ̼T̼H̼Ê̼M̼:̼B̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼
N̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼l̼a̼d̼e̼s̼h̼ ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼.

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼U̼l̼l̼a̼h̼p̼a̼r̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼D̼h̼a̼k̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼g̼l̼a̼d̼e̼s̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼0̼k̼m̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼U̼l̼l̼a̼h̼p̼a̼r̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼D̼h̼a̼k̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼g̼l̼a̼d̼e̼s̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼0̼k̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼A̼i̼ ̼C̼ậ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼M̼E̼N̼A̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼i̼ ̼C̼ậ̼p̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼ ̼Q̼e̼n̼a̼-̼S̼o̼h̼a̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼A̼i̼ ̼C̼ậ̼p̼.̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼S̼ố̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼A̼i̼ ̼C̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼1̼4̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼(̼W̼H̼O̼)̼,̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼A̼i̼ ̼C̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼o̼u̼n̼d̼ ̼A̼i̼ ̼C̼ậ̼p̼ ̼(̼1̼,̼8̼ ̼t̼ỷ̼ ̼U̼S̼D̼)̼.̼

Đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼d̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼g̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼d̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼g̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼ì̼.̼
̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼ở̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼g̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼à̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼.̼L̼.̼T̼.̼N̼.̼ ̼(̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼)̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼T̼.̼ ̼(̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼i̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼5̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ă̼̣̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼m̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼h̼à̼ ̼M̼á̼t̼,̼ ̼T̼P̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼)̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼)̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼M̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼a̼.̼ ̼X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼q̼u̼á̼!̼”̼

̼R̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼9̼/̼5̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼v̼à̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ó̼i̼ ̼m̼ử̼a̼,̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼h̼e̼ ̼b̼i̼ể̼n̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼.̼

̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼)̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼5̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼g̼à̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼t̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ủ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼5̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼â̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼o̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼d̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼g̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼

̼T̼.̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼á̼i̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼5̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼2̼1̼h̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼n̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼h̼e̼ ̼b̼i̼ể̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼h̼ễ̼ ̼a̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼”̼.̼

̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ô̼̣̼n̼g̼ ̼–̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼&̼ ̼X̼ã̼̼ ̼h̼ô̼̣̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼5̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼–̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ô̼̣̼n̼g̼ ̼–̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼&̼ ̼X̼ã̼̼ ̼h̼ô̼̣̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼̼ ̼X̼ã̼̼ ̼h̼ô̼̣̼i̼ ̼T̼P̼ ̼B̼a̼̣̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ă̼̣̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼m̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼h̼à̼ ̼M̼á̼t̼,̼ ̼T̼P̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼)̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ô̼̣̼n̼g̼ ̼–̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼&̼ ̼X̼ã̼̼ ̼h̼ô̼̣̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼l̼o̼ ̼m̼a̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼.̼