Vợ đɪ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà ɴɢʜỉ, ᴄʜồɴɢ ɢọɪ ᴄʜᴏ ʙố ᴍẹ ᴠợ ᴍᴀɴɢ ᴄáɴɢ đếɴ đóɴ ᴠề: ʙệɴʜ ɴɢᴏạɪ ᴛìɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄô ấʏ ɴặɴɢ ʟắᴍ

0
118

𝚃ô𝚒 𝚋á𝚖 đ𝚞ô𝚒 𝚕𝚞ô𝚗 𝚝𝚑ì 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗𝚐ờ 𝚛ằ𝚗𝚐 𝚌ả 𝚑𝚊𝚒 𝚕ạ𝚒 đư𝚊 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚟à𝚘 𝚗𝚑à 𝚗𝚐𝚑ỉ. 𝚃ô𝚒 𝚌ò𝚗 𝚝ưở𝚗𝚐 𝚖ì𝚗𝚑 𝚗𝚑ì𝚗 𝚗𝚑ầ𝚖 𝚌ơ đấ𝚢 𝚌𝚑ứ đờ𝚒 𝚗à𝚘 𝚟ợ 𝚝ô𝚒 𝚕à𝚖 𝚗𝚑ư 𝚝𝚑ế.

Đ𝚊𝚗𝚐 𝚗𝚐ồ𝚒 𝚌𝚊𝚏𝚎 𝚟ớ𝚒 𝚋ạ𝚗 ở 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚚𝚞á𝚗, 𝚋ấ𝚝 𝚗𝚐ờ 𝚝ô𝚒 𝚗𝚑ì𝚗 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚋ó𝚗𝚐 𝚍á𝚗𝚐 𝚊𝚒 đó 𝚚𝚞𝚎𝚗 𝚝𝚑𝚞ộ𝚌 𝚗𝚑ư 𝚋ó𝚗𝚐 𝚍á𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 𝚟ợ 𝚖ì𝚗𝚑 𝚕ướ𝚝 𝚚𝚞𝚊. 𝙽𝚑ư𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚙𝚑ả𝚒 𝚕à 𝚖ộ𝚝 𝚖ì𝚗𝚑 𝚖à 𝚕à 𝚟ớ𝚒 𝚖ộ𝚝 𝚗𝚐ườ𝚒 đà𝚗 ô𝚗𝚐 𝚕ạ. 𝚅ề 𝚗𝚑à, 𝚝ô𝚒 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚟ộ𝚒 𝚟à𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚊 𝚑ỏ𝚒 𝚖ọ𝚒 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚟ì 𝚋𝚒ế𝚝 đâ𝚞 𝚖ì𝚗𝚑 𝚗𝚑ì𝚗 𝚗𝚑ầ𝚖 𝚝𝚑ế 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚌â𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚟ợ 𝚕ạ𝚒 𝚌𝚑ủ độ𝚗𝚐 𝚐ợ𝚒 𝚖ở:

– 𝙽𝚊𝚢 𝚎𝚖 𝚐ặ𝚙 𝚕ạ𝚒 𝚊𝚗𝚑 𝙷ư𝚗𝚐, 𝚝ì𝚗𝚑 𝚌ờ 𝚕ắ𝚖. 𝙰𝚗𝚑 ấ𝚢 𝚕à 𝚚𝚞ả𝚗 𝚕ý, đ𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚛ự𝚌 𝚝𝚒ế𝚙 𝚑ợ𝚙 𝚝á𝚌 𝚍ự á𝚗 𝚕ớ𝚗 𝚟ớ𝚒 𝚋ê𝚗 𝚌ô𝚗𝚐 𝚝𝚢 𝚎𝚖. Đú𝚗𝚐 𝚕à 𝚌à𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢 𝚌à𝚗𝚐 𝚐𝚒ỏ𝚒.

𝚃ô𝚒 𝚋𝚒ế𝚝 𝚐ã đó, đó 𝚕à 𝚝ì𝚗𝚑 𝚌ũ 𝚌ủ𝚊 𝚟ợ 𝚝ô𝚒. Đá𝚗𝚐 𝚕ý 𝚛𝚊 𝚝ô𝚒 𝚜ẽ 𝚗ổ𝚒 𝚌ơ𝚗 𝚐𝚑𝚎𝚗, 𝚑ỏ𝚒 𝚌𝚑𝚘 𝚛õ 𝚛à𝚗𝚐 𝚖ọ𝚒 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝𝚑ế 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚝𝚑á𝚒 độ đ𝚒ề𝚖 𝚗𝚑𝚒ê𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚟ợ 𝚌𝚑ỉ 𝚐𝚒ố𝚗𝚐 𝚗𝚑ư đ𝚊𝚗𝚐 𝚔ể 𝚖ộ𝚝 𝚌â𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚔𝚒𝚊 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚝ô𝚒 𝚑𝚒ể𝚞 𝚛ằ𝚗𝚐 𝚖ì𝚗𝚑 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗ê𝚗 𝚕à𝚖 𝚚𝚞á. 𝙲ó 𝚝𝚑ể 𝚌𝚑ỉ 𝚕à 𝚟ấ𝚗 đề 𝚌ô𝚗𝚐 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚖à 𝚝𝚑ô𝚒.

Vợ đi chữa bệnh trong nhà nghỉ, chồng gọi bố mẹ vợ mang cáng đón về - Ảnh 1

𝙳ù 𝚕à 𝚝𝚑ế 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚌á𝚒 𝚌â𝚞 “𝚝ì𝚗𝚑 𝚌ũ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚛ủ 𝚌ũ𝚗𝚐 đế𝚗” 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚝ô𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ể 𝚗à𝚘 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ả𝚗𝚑 𝚐𝚒á𝚌 đượ𝚌. 𝚃ô𝚒 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚌ó để ý 𝚟ợ 𝚝𝚑ế 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚑ì𝚗𝚑 𝚗𝚑ư 𝚌𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚙𝚑á𝚝 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚛𝚊 đượ𝚌 𝚐ì. 𝙽𝚐𝚘ạ𝚒 𝚝𝚛ừ 𝚌á𝚒 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚟ợ 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚝ô𝚒 𝚋ự𝚌 𝚖ì𝚗𝚑 𝚛𝚊 𝚟ì 𝚌ứ 𝚔𝚑𝚎𝚗 𝚗𝚐ợ𝚒 𝚑ế𝚝 𝚕ờ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝ì𝚗𝚑 𝚌ũ. 𝙽ê𝚗 𝚌ó đô𝚒 𝚕ầ𝚗 𝚋ự𝚌 𝚖ì𝚗𝚑, 𝚝ô𝚒 𝚌ứ 𝚝𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚝𝚑ừ𝚗𝚐 𝚕𝚞ô𝚗:

– 𝙰𝚗𝚑 𝚝𝚊 𝚐𝚒ỏ𝚒 𝚗𝚑ư 𝚟ậ𝚢 𝚝𝚑ì 𝚝ạ𝚒 𝚜𝚊𝚘 𝚗𝚐à𝚢 𝚡ư𝚊 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ướ𝚒 𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚊 đ𝚒 𝚌ò𝚗 𝚕ấ𝚢 𝚊𝚗𝚑 𝚕à𝚖 𝚌á𝚒 𝚐ì.

– 𝚂𝚊𝚘 𝚝ự 𝚗𝚑𝚒ê𝚗 𝚊𝚗𝚑 𝚕ạ𝚒 𝚌á𝚞 𝚔ỉ𝚗𝚑 𝚟ớ𝚒 𝚎𝚖 𝚗𝚑ư 𝚝𝚑ế. 𝙴𝚖 𝚌𝚑ỉ 𝚕à đ𝚊𝚗𝚐 𝚔ể 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝𝚑ô𝚒 𝚌𝚑ứ 𝚌ó 𝚙𝚑ả𝚒 𝚕à𝚖 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚐ì 𝚖ờ á𝚖 đâ𝚞 𝚖à 𝚊𝚗𝚑 𝚙𝚑ả𝚒 𝚕à𝚖 ầ𝚖 𝚕ê𝚗 𝚟ớ𝚒 𝚎𝚖.

𝚃ô𝚒 𝚌𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚑𝚒ể𝚞 𝚜𝚊𝚘 𝚐ã 𝚝ì𝚗𝚑 𝚌ũ ấ𝚢 𝚡𝚞ấ𝚝 𝚑𝚒ệ𝚗, 𝚗ó𝚒 𝚕à 𝚌𝚑ỉ 𝚡𝚞ấ𝚝 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚌ô𝚗𝚐 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚌ủ𝚊 𝚟ợ 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚕ạ𝚒 𝚟ô 𝚝ì𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚞𝚗𝚐 ả𝚗𝚑 𝚑ưở𝚗𝚐 𝚛ấ𝚝 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 đế𝚗 𝚌𝚞ộ𝚌 𝚜ố𝚗𝚐 𝚑ô𝚗 𝚗𝚑â𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚟ợ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚝ô𝚒. 𝙶ã 𝚐𝚒ố𝚗𝚐 𝚗𝚑ư 𝚜𝚊𝚘 𝚌𝚑ổ𝚒 ấ𝚢 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚟ợ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚝ô𝚒 𝚗𝚐à𝚢 𝚗à𝚘 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚖â𝚞 𝚝𝚑𝚞ẫ𝚗.

𝚁ồ𝚒 𝚋ấ𝚝 𝚗𝚐ờ 𝚟ợ 𝚋ả𝚘 𝚟ớ𝚒 𝚝ô𝚒 𝚛ằ𝚗𝚐 𝚌ô ấ𝚢 𝚖ệ𝚝 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒, 𝚋ị 𝚝𝚑𝚘á𝚒 𝚑ó𝚊 đố𝚝 𝚜ố𝚗𝚐 𝚕ư𝚗𝚐 𝚗ê𝚗 𝚑à𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢 𝚙𝚑ả𝚒 đ𝚒 𝚌𝚑â𝚖 𝚌ứ𝚞 𝚌𝚑ữ𝚊 𝚋ệ𝚗𝚑. 𝚃ô𝚒 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚖𝚞ố𝚗 đư𝚊 𝚟ợ đ𝚒 𝚕ắ𝚖 𝚝𝚑ế 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚌ô𝚗𝚐 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚌ủ𝚊 𝚝ô𝚒 𝚋ậ𝚗 𝚛ộ𝚗, 𝚌𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚌ó 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚛ả𝚗𝚑 𝚗à𝚘 𝚛𝚊 𝚗ê𝚗 đà𝚗𝚑 để 𝚌𝚑𝚘 𝚟ợ đ𝚒 𝚖ộ𝚝 𝚖ì𝚗𝚑 𝚟ậ𝚢.

Vợ đi chữa bệnh trong nhà nghỉ, chồng gọi bố mẹ vợ mang cáng đón về - Ảnh 2

𝚅ợ đ𝚒 đượ𝚌 𝟹 𝚑ô𝚖 𝚝𝚑ì 𝚝ự 𝚋ả𝚗 𝚝𝚑â𝚗 𝚝ô𝚒 𝚕ạ𝚒 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚖ì𝚗𝚑 𝚐𝚒ố𝚗𝚐 𝚗𝚑ư 𝚟ô 𝚝𝚛á𝚌𝚑 𝚗𝚑𝚒ệ𝚖 𝚟ớ𝚒 𝚟ợ 𝚚𝚞á. 𝚃𝚑ế 𝚕à 𝚑ô𝚖 đó 𝚝ô𝚒 𝚌ố 𝚐ắ𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚞 𝚡ế𝚙 𝚌ô𝚗𝚐 𝚟𝚒ệ𝚌 để đư𝚊 𝚟ợ đ𝚒 𝚌𝚑â𝚖 𝚌ứ𝚞. 𝙶ọ𝚒 đ𝚒ệ𝚗 𝚌ò𝚗 𝚝ưở𝚗𝚐 𝚟ợ 𝚜ẽ 𝚖ừ𝚗𝚐 𝚝𝚑ì 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗𝚐ờ 𝚟ợ 𝚕ạ𝚒 𝚝ừ 𝚌𝚑ố𝚒: “𝙴𝚖 𝚝ự đ𝚒 đượ𝚌 𝚖à, 𝚊𝚗𝚑 𝚌ứ 𝚕𝚘 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚌ủ𝚊 𝚊𝚗𝚑 đ𝚒. 𝙺𝚑ô𝚗𝚐 𝚙𝚑ả𝚒 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚝â𝚖 𝚝ớ𝚒 𝚎𝚖 𝚚𝚞á 𝚝𝚑ế đâ𝚞“. 𝚃𝚑á𝚒 độ 𝚑ố𝚝 𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 𝚟ợ 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚝ô𝚒 𝚌ả𝚖 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚗𝚐𝚑𝚒 𝚗𝚐ờ. 𝚃ô𝚒 𝚋è𝚗 𝚙𝚑ó𝚗𝚐 đế𝚗 𝚌ơ 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚟ợ 𝚝𝚑ì đú𝚗𝚐 𝚕ú𝚌 𝚐ặ𝚙 𝚟ợ 𝚕ê𝚗 𝚡𝚎 𝚝𝚊𝚡𝚒 𝚌ù𝚗𝚐 𝚝ì𝚗𝚑 𝚌ũ.

𝚃ô𝚒 𝚋á𝚖 đ𝚞ô𝚒 𝚕𝚞ô𝚗 𝚝𝚑ì 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗𝚐ờ 𝚛ằ𝚗𝚐 𝚌ả 𝚑𝚊𝚒 𝚕ạ𝚒 đư𝚊 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚟à𝚘 𝚗𝚑à 𝚗𝚐𝚑ỉ. 𝚃ô𝚒 𝚌ò𝚗 𝚝ưở𝚗𝚐 𝚖ì𝚗𝚑 𝚗𝚑ì𝚗 𝚗𝚑ầ𝚖 𝚌ơ đấ𝚢. 𝙽𝚑ư𝚗𝚐 𝚋𝚊 𝚗ă𝚖 𝚛õ 𝚖ườ𝚒 𝚝𝚑ế 𝚔𝚒𝚊 𝚌ò𝚗 𝚗𝚑ầ𝚖 𝚌á𝚒 𝚐ì 𝚌𝚑ứ. 𝙺𝚑ô𝚗𝚐 𝚗𝚐ờ 𝚟ợ 𝚕ạ𝚒 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚙𝚑ả𝚗 𝚋ộ𝚒 𝚝ô𝚒 đầ𝚢 𝚝𝚛ơ 𝚝𝚛ẽ𝚗 đế𝚗 𝚗𝚑ư 𝚝𝚑ế, 𝚗𝚐𝚊𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚒ê𝚗 đ𝚒 𝚌ù𝚗𝚐 𝚝ì𝚗𝚑 𝚌ũ 𝚗𝚑ư 𝚝𝚑ế 𝚔𝚒𝚊. 𝚃ô𝚒 đị𝚗𝚑 𝚡ô𝚗𝚐 𝚟à𝚘 𝚋ắ𝚝 𝚚𝚞ả 𝚝𝚊𝚗𝚐 𝚝ạ𝚒 𝚝𝚛ậ𝚗 𝚛ồ𝚒, 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚝ô𝚒 𝚕ạ𝚒 𝚗𝚐𝚑ĩ 𝚛𝚊 𝚌á𝚌𝚑 𝚕à𝚖 𝚔𝚑á𝚌 𝚑𝚊𝚢 𝚑ơ𝚗.

𝚃ô𝚒 𝚐ọ𝚒 đ𝚒ệ𝚗 𝚝𝚑𝚘ạ𝚒 𝚌𝚑𝚘 𝚋ố 𝚖ẹ 𝚟ợ: “𝙲𝚘𝚗 𝚐á𝚒 𝚋ố 𝚖ẹ 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚗𝚐𝚘ạ𝚒 𝚝ì𝚗𝚑 𝚗ặ𝚗𝚐 𝚕ắ𝚖, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌𝚑ữ𝚊 đượ𝚌 𝚗ữ𝚊 đâ𝚞”. 𝙱ố 𝚖ẹ 𝚟ợ 𝚗𝚐𝚑𝚎 𝚡𝚘𝚗𝚐 𝚖à 𝚌𝚑ỉ 𝚋𝚒ế𝚝 ú ớ, 𝚝ô𝚒 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚗𝚑ắ𝚗 𝚕𝚞ô𝚗 đị𝚊 𝚌𝚑ỉ 𝚌𝚑𝚘 𝚋ố 𝚖ẹ 𝚟ợ 𝚕𝚞ô𝚗. Đợ𝚒 𝚋ố 𝚖ẹ 𝚟ợ đế𝚗 𝚝𝚑ì 𝚝ô𝚒 𝚐ọ𝚒 đ𝚒ệ𝚗 𝚝𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚟ợ: “𝙲𝚑â𝚖 𝚌ứ𝚞 𝚡𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚑ư𝚊 𝚟ợ, 𝚋ố 𝚖ẹ 𝚎𝚖 đ𝚊𝚗𝚐 𝚌𝚑ờ 𝚎𝚖 ở 𝚍ướ𝚒 𝚗𝚑à 𝚗𝚐𝚑ỉ để đó𝚗 𝚎𝚖 𝚟ề đấ𝚢 𝚌𝚑ứ 𝚊𝚗𝚑 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚖𝚞ố𝚗 𝚌𝚑ứ 𝚎𝚖 𝚗ữ𝚊 đâ𝚞”.

𝙽ó𝚒 𝚡𝚘𝚗𝚐 𝚌â𝚞 đó 𝚟ớ𝚒 𝚟ợ, 𝚝ô𝚒 𝚌ú𝚒 𝚌𝚑à𝚘 𝚋ố 𝚖ẹ 𝚟ợ 𝚖à đ𝚒 𝚝𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚕𝚞ô𝚗. 𝙲𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚟ợ 𝚋ị 𝚡ử 𝚕ý 𝚛𝚊 𝚜𝚊𝚘 𝚝ô𝚒 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚌𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚝𝚑è𝚖 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚝â𝚖 𝚗ữ𝚊. 𝙼ộ𝚝 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚟ợ 𝚋ị 𝚙𝚑ả𝚗 𝚋ộ𝚒 𝚝𝚑ì 𝚌ó 𝚐ì đá𝚗𝚐 để 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚝â𝚖 𝚗ữ𝚊 đâ𝚞. 𝙲𝚞ộ𝚌 𝚑ô𝚗 𝚗𝚑â𝚗 𝚗à𝚢, 𝚛ố𝚝 𝚌𝚞ộ𝚌 𝚝𝚊𝚗 𝚟ỡ 𝚟ì đâ𝚞 𝚝𝚑ì 𝚋ả𝚗 𝚝𝚑â𝚗 𝚝ô𝚒 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚑𝚒ể𝚞 𝚗ữ𝚊. 𝙲𝚑ỉ 𝚋𝚒ế𝚝 𝚕à 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗𝚐ờ đượ𝚌, 𝚕ò𝚗𝚐 𝚍ạ 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚟ợ 𝚖à 𝚖ì𝚗𝚑 𝚑ế𝚝 𝚖ự𝚌 𝚝𝚒𝚗 𝚝ưở𝚗𝚐 𝚕ạ𝚒 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚝𝚑𝚊𝚢 đổ𝚒 𝚍ễ 𝚍à𝚗𝚐 đế𝚗 𝚗𝚑ư 𝚟ậ𝚢.

Vợ ᴍớɪ sɪɴʜ đɪ ᴄʜưᴀ ᴠữɴɢ, ᴄʜồɴɢ đã đɪ ᴛᴀʏ ᴠịɴ ᴄả đêᴍ ᴋʜôɴɢ ᴠề, đã ᴛʜế ᴍẹ ᴄʜồɴɢ ᴄòɴ ʙêɴʜ: “Nó đổɪ ɢɪó ᴛí ᴛʜì ʟàᴍ sᴀᴏ”

Suốt 9 tháng bầu bí chồng em đưa vợ đi khám thai được đúng 1 lần còn lại anh mặc kệ tự em lo liệu. Đi làm về là anh tụ tập với bạn bè không thì lại bóng bánh đến 9 giờ tối mới có mặt ở nhà.

Nhiều hôm em đã dọn dẹp xong xuôi, lên giường đi nằm mới thấy anh mò về. Em mặc kệ nhưng mẹ chồng thì hò:

– Nó về rồi đang tắm đấy, dậy mà hâm nóng đồ cho nó ăn.

– Kệ anh ấy mẹ ạ, ham chơi thì tự phục vụ.

– Chị nói thế mà nghe được à. Làm vợ phải biết lo cho sức khỏe của chồng mình chứ.

– Con bầu bí thế này anh ấy có lo cho con đâu mà.

Vợ mới sinh chồng đã đi tay vịn cả đêm không về, mẹ chồng còn bênh - Ảnh 1

Em trùm chăn ngủ luôn. Nói chung là chán cảnh chồng vô tâm mẹ chồng lại bênh con trai. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Những ngày em sắp đẻ chồng em còn ra ngoài gái gú nữa cơ.

12 giờ đêm không thấy chồng đâu em gọi điện thì thuê bao. Em tức quá ra ngoài khóa cổng luôn. Mẹ chồng thấy thế thì bảo:

 Sao chồng chưa về đã khóa cổng.

– 12 giờ rồi chưa về thì ai thức mà đợi được nữa hả mẹ. Có khi là cũng đi hú hí bên ngoài cả đêm đấy mẹ ạ.

– Vợ không biết quan tâm chăm sóc chồng thì nó đi ra ngoài tìm của lạ cũng đúng thôi.

Thật sự là em cay nhưng đành câm nín vì biết đôi co với bà cũng chẳng để làm gì. Trước sau như một bà nhất nhất bênh con trai mình. Cả đêm ấy chồng em không về nhưng khi đó em mới chỉ nghĩ chắc uống say rồi mấy lão thuê nhà nghỉ ngủ thôi, cũng không nghĩ chồng mình đổ đốn như thế.

Nhưng rồi lúc em sinh con thì tận mắt em đã đọc được tin nhắn gọi g.ái đi nhà nghỉ của chồng và đám bạn nhậu. Cay đắng tột cùng. Em vừa ra viện về nhà đã ôm gối khóc. Em tra hỏi thì lão bảo vớ vẩn chẳng có gì hết.

Vừa sinh xong đi còn chưa vững, đau cả thể xác lẫn tâm hồn. 5 giờ chiều lão xách xe đi, em hỏi đi đâu thì chồng bảo đến bạn chơi tí. Nhưng đến 9 giờ tối vẫn không về em mới suốt ruột gọi điện cho bà vợ của mấy lão bạn chồng thì có 1 chị nhận điện thoại:

– Khổ thân em vừa sinh xong đã cầm điện thoại sớm thế này sau ảnh hưởng sức khỏe lắm đấy em ạ.

– Dạ, thế chồng em có đi cùng anh nhà chị không ạ?

– Nói em đừng buồn, chúng nó đi hát rồi đi tay vịn đấy. Chị cũng đang đi lùng xem chúng nó ở đâu. Tìm thấy chị báo em liền.

Thế nhưng em chờ đến 3 giờ sáng vẫn không thấy chồng về, con dậy bú với thấp thỏm đợi chồng em cũng không ngủ được, gần sáng chị kia mới nhắn tin bảo: “Chúng nó đưa nhau đi karaoke tay vịn, giờ chị mới tìm được chỗ vừa cho một trận tanh bành”.

Em gục xuống gối nước mắt cứ thế rơi, vết thương sinh con đau nhói nhưng không bằng trái tim mình. Được lúc thì thấy bếp lạch cạch, mẹ chồng dậy sớm thế, em ra ngoài đi vệ sinh thì bà nhìn thấy em:

Vợ mới sinh chồng đã đi tay vịn cả đêm không về, mẹ chồng còn bênh - Ảnh 2

 Thằng Long đi đâu cả đêm qua không về. Mẹ nấu nồi canh tẩm bố cho nó chứ dạo này nhìn nó gầy lắm.

– Còn đi đâu ngoài đi hú hí hả mẹ? Con chán lắm rồi, vợ vừa mới đẻ con thì đỏ hỏn vậy mà anh ấy đi tay vịn cả đêm, con thật sự không chịu nổi nữa.

– Chồng ra ngoài đổi gió tí thì làm sao. Đàn ông vợ chửa đẻ đứa nào chẳng thế chứ chẳng lẽ bắt nó nhịn à?

– Mẹ… mẹ nói vậy mà nghe được ạ, nếu chồng mẹ cũng làm thế mẹ chịu nổi không? Mẹ có thể chấp nhận được mọi tật xấu của con trai mình, nhưng con thì không thể nào chấp nhận 1 người chồng như thế. Thôi từ nay con con con lo, còn con trai mẹ thì mẹ tự chăm vậy. Con xin phép lát đưa cháu về bên ngoại nghỉ ngơi ạ, chứ ở đây ngày ngày chứng kiến chồng như thế chắc con đi với các cụ sớm.

Em viết một mạch đơn ly hôn rồi ôm con về ngoại luôn. Chồng hư, mẹ chồng lại dung úng. Ở đó em chỉ khổ 1 đời, em cuốn gói đồ đạc gọi nhà ngoại qua đón. Mặc mẹ chồng tìm cách giữ cháu lại, thật sự em chịu hết nổi rồi các chị à. Chỉ thương con mới sinh mà bố nó đã như thế, nhưng nếu em cố nhịn và ở lại cái nhà đó, em sợ mẹ con em còn khổ hơn. Liệu ly hôn là đúng phải không mọi người.

Bắt được cɦồng cɦở bồ nɦí, vợ ngồi trên nóc capo, bạn thân đi cùng đu gương cɦiếu hậu bắt dừng xe

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh người vợ liều mình ngồi trên nóc capo ô tô khi phát hiện chồng chở bồ nhí, đã được chia sẻ lên mạng xã hội và trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Theo đó, trong đoạn clip, người vợ mặc áo chống nắng dài màu xanh, đeo khẩu trang leo lên trên nóc capo xe ô tô, cầm một đồ vật, liên tục đập vào kính ô tô gào thét. Người phụ nữ đi cùng nỗ lực hỗ trợ bằng cách đu trên chiếc gương xe chiếu hậu.

Nghi ngờ chồng chở bồ nhí, vợ liều mình ngồi trên nóc capo - Ảnh 2

Chỉ đến khi nhiều người dân tập trung tới theo dõi vụ việc người chồng mới dừng xe lại. Mặc cho vợ ở ngoài gào thét, trách móc thậm tệ hay người đi đường chỉ trỏ bàn tán thì người chồng vẫn cố thủ trong xe quyết không chịu ra.

Nghi ngờ chồng chở bồ nhí, vợ liều mình ngồi trên nóc capo - Ảnh 3

Vừa đập cửa kính, chị vợ vừa hét “Thả con kia xuống xe ngay” nhưng người trên xe nhất quyết không mở cửa. Hành động nhấn ga cho xe chạy của người chồng trong khi vợ ngồi trên nóc capo khiến rất nhiều người đứng xem phẫn nộ.

Nghi ngờ chồng chở bồ nhí, vợ liều mình ngồi trên nóc capo - Ảnh 4

Nghi ngờ chồng chở bồ nhí, vợ liều mình ngồi trên nóc capo - Ảnh 5Đoạn clip ngay sua khi đăng tải đã hty hút đông đảo cư dân mạng quan tâm. Phía dưới đoạn clip là 1 loạt bình luận chỉ trích hành động tệ bạc của người chồng và lên án kẻ thứ 3 chen chân vào gia đình người khác:

– Vợ đang ngồi trên nóc capo mà không chịu dừng xe, nhỡ chẳng may ngã xuống thì có mà mất mạng à. Liều thật sự.

– Thôi ly dị chứ làm vậy để làm gì. Nhìn mà đau lòng, mất niềm tin vào đàn ông.

– Lại là chán cơm thèm phở. Không biết phở ngon thế nào mà nỡ nhấn ga mặc kệ vợ thế kia. 

– Bị phản bội mới hiểu cảm giác này. Chị vợ khó mà bình tĩnh được. Nhưng làm thế này nguy hiểm cho bản thân quá.

Nguồn: https://webtintuc.com/vo-di-chua-benh-trong-nha-nghi-chong-goi-bo-me-vo-mang-cang-don-ve-489857.html